Asiakasnäkökulma hakusessa?

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa jo vuodesta 2001 alkaen. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Lain teksti on selkeä. Se velvoittaa siihen, mitä lakiin on kirjoitettu.

Käytännössä edellä mainittuja säännöksiä näkee harvoin noudatettavan. Peloissaan olevat lastensuojeluperheet joutuvat turvautumaan jopa lakimieheen tai kanteluviranomaisiin saadakseen asianmukaista kohtelua.

Missä vika?

Hankkeita, tutkimuksia ja selvityksiä on tehty yhteiskunnan varoin runsaasti. Lastensuojeluviranomainen on lähtenyt hankkimaan jopa englantilaista oppia laadukkaaseen asiakastyöhön.

Hackneyn mallia esitellään lastensuojelun käsikirjassa:

”Systeemiset yksiköt ovat uudella tavalla organisoituja tiimejä, joissa työskentelee konsultoiva sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, lapsityöntekijä ja yksikkökoordinaattori. Lisäksi tiimit saavat asiantuntijatukea ”kliinikolta”, joka toimii tiimissä erityisosaamista omaavana osa-aikaisena tukityöntekijänä.Systeemisten yksiköiden työskentelylle on ominaista yhdessä työskentely, asiakkaita koskevan keskustelun ja reflektion suuri määrä ja korkea laatu, jaettu systeeminen lähestymistapa työmenetelmänä, työntekijöiden selkeät, eriytyneet roolit, määrätietoinen ja tiettyjä menetelmiä korostava osaamisen kehittäminen sekä asiakaskuorman rajaaminen intensiivisen työskentelyn mahdollistamiseksi.”

Käytännönläheistä?

Lastensuojelun käsikirja kertoo, että Hackneyn mallin tuloksina tutkijat nostavat esiin työntekijöiden pienemmän stressin ja työn kokemisen palkitsevampana ja nautittavampana, väkivallan ja uhkan vähenemisen, lisääntyneen luottamuksen tehtyihin arviointeihin ja lisääntyneen perheiden kanssa vietetyn ajan.

Asiakasnäkökulma? 

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.