Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä on seuraavan sisältöinen säännös, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan:

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Säännös on ajankohtainen, koska kansanedustaja Päivi Räsänen on saanut syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Näin asiaa kuvaillaan tiedotteessa: ”Räsänen on laatinut kirjoituksen ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.”

Räsänen on esittänyt kirjoituksessaan homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja tietoja. Räsänen on muun ohella väittänyt, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Syytteen mukaan Räsäsen syytekohdissa tarkemmin yksilöidyt lausumat ovat homoseksuaaleja halventavia ja syrjiviä. Lausumat loukkaavat homoseksuaalien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa, joten ne ylittävät sanan- ja uskonnanvapauden rajat, tiedotteessa kerrotaan.

Valtakunnansyyttäjä katsoo, että Räsäsen lausumat ovat omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa homoseksuaaleja kohtaan.

Ihmisten yhdenvertaisuus

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Myös esitutkinnassa ihmisten pitäisi olla yhdenvertaisia. Laki koskee kaikkia tasapuolisesti.

Oikeus hyvään sosiaalihuoltoon

Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Lastensuojelun asiakkuus saattaa koskea tänä päivänä ketä tahansa, lastensuojeluilmoituksia tehdään noin 150 000 vuodessa.

Lastensuojelun asiakkaalla on oikeus saada hyvää sosiaalihuoltoa.

Lastensuojelun asiakkaat panettelun ja solvauksen kohteena

Helsingin yliopisto on saattanut internetin verkkojulkaisuna yleisön saataville julkaisun Lastensuojelua käyttävät perheet. Kirjoitus on tehty vuonna 1998. Verkkojulkaisu on edelleenkin nähtävillä.

Helena Lounavaara-Rintala, Esko Varilo, Pirjo Vuornos ja Jan-Christer Wahlbeck nimittelevät lastensuojelun asiakasperheitä: lastensuojeluperhe, asosiaalinen perhe, sosiaalihuoltoperhe tai sosiaaliperhe.

He nimittelevät perheitä skitsofrenogeenisiksi, mafia-piirteiseksi, ghetto-tyyppiseksi. Koko suku voi kirjoittajien mukaan olla erilaisten oireiden ja dynamiikkojen sekasotku. He väittävät, ettei turvallisia kiintymyssuhteita ole ja että nämä perheet kuuluvat autistiseen perhetyyppiin.

Esko Varilo on kouluttanut lastensuojelun ja lasten asioissa toimijoita koulutustilaisuuksissa kertoen kuulijoilleen mm., että ”Lastensuojeluperheissä vallitsee valehtelukommunikaatio”, ”Lapsia ei tule palauttaa kotiin, kun kotona on huonoa seuraa”, ”Skitsofrenia on savolaisuuden muunnos”ja ”Huostaanotetut nuoret eivät osaa tehdä työtä”.

Varilo on väittänyt, että lastensuojeluperheitä voidaan tyypitellä myös ulkonäön perusteella; ulkonäöltään siistit ovat ”kovia ja kiiltäviä” ja villapaitaa käyttävät, yleensä lihavat ihmiset ovat ”pehmeitä ja pörröisiä”. Viimeksi mainituilla on yleensä paljon kotieläimiä, tietokoneita ja rahat loppuvat usein näissä perheissä, ruoka tulee jos tulee, asunto haisee.

Perhe on pahin -ideologia

Perhe on pahin -idelogia on levinnyt kiitettävästi lastensuojelussa. Vanhempia syytetään niin omasta uupumuksestaan ja sairauksistaan kuin lapsen sairaudesta, tarkkaavaisuuden pulmista, syömishäiriöstä, diabeteksesta, vammaisuudesta, kehitysviiveestä, autismista jne. Näkymättömän pahan etsiminen perheistä ja vanhemmista on estänyt järkiperäisen ajattelun. Se on tehokkaasti estänyt myös palvelujen kehittymisen.

Ideologinen korruptio leviää rakenteissa. Mm. sosiaalityön kouluttaja Päivi Sinko on vedonnut Esko Varilon käsityksiin. Näkymätöntä pahaa ovat etsineet myös sosiaalialan tutkijat. Jopa lapsiasiavaltuutetun retoriikka on näkymättömän hädän etsimistä.

Kun mainos ylittää hyvän maun

SOS-Lapsikylän ”10 000 lasta etsii uutta kotia” mainoksessa pieni poika kävelee reppu selässä ja kolkuttelee talojen oville etsien itselleen uutta kotia. Kolmas ovi avaa oven, ja ottaa lapsen sisälle. Mainoksen mukaan 10 000 lasta etsii itselleen kotia. Mainos kehottaa tutustumaan sijaisvanhemmuuteen.

Tilastojen mukaan huostaanotot kohdistuvat erityisesti köyhiin, yksinhuoltajiin, maahanmuuttajiin ja terveydenhuoltoa tarvitseviin.

Valtakunnansyyttäjä katsoo Päivi Räsäsen kohdalla, että lausumat ovat omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa homoseksuaaleja kohtaan. Mitä SOS -lapsikylän mainos on omiaan aiheuttamaan?

Mainos on yhteiskunnallisesti vinouttava, harhaanjohtava, lasten turvallisuutta vaarantava sekä suomalaisia perheitä syrjivä ja loukkaava. Mainos on omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja vihaa lastensuojelun asiakkaita kohtaan ja erityisesti köyhiä, yksinhuoltajia, sairaita ja maahanmuuttajia kohtaan.

Mainos vahvistaa yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti tavallisten lapsiperheiden ja perhehoitajaksi valikoitujen välistä eroa. Mainos vahvistaa ja tekee hyväksyttäväksi yhteiskunnan taloudellisten resurssien kohdentamisen sijaishuoltoon lapsen oman perheen sijaan.

Mainos on erityisen loukkaava, koska alalla toimivan säätiön tiedossa on peruspalvelujen toimimattomuus. Sijaishuoltoon ajautuu lapsia, joille ei ole järjestynyt palveluja esimerkiksi terveydenhuollosta, opetustoimesta tai vammaispalvelusta. Säätiön tiedossa on, että sijaishuoltoon valuva rahavirta on pois lapsiperheiltä ja peruspalveluista. Veronmaksajat kustantavat välillisesti myös tämän mainoksen.

Mitä pitäisi tehdä?

Päivi Räsänen on vedonnut Raamattuun. Jutussa on vastakkain viharikos ja kristinuskoa tunnustavan ihmisen uskonvakaumus ja uskonnonvapaus. Tähän asiaan tulee aikanaan ratkaisu.

Valtakunnansyyttäjä perustelee asiaa:”Ihmisarvon olennainen pointti ja elementti on se, että ihmisillä on synnynnäinen arvo. Meidän kaikkien pitää sitä kunnioittaa. Myös valtion pitää sitä kunnioittaa ja laatia sellaisia lakeja, että ihmisarvoa vahvistetaan. Pelkät lait ja säännökset eivät riitä, vaan sen täytyy näkyä myös käytännössä.”

Helena Lounavaara-Rintala, Esko Varilo, Pirjo Vuornos ja Jan-Christer Wahlbeck ovat kertoneet kirjoituksissaan omia käsityksiään lastensuojelun asiakkaista. Kukaan ei ilmeisestikään ole kysynyt heidän motiivejaan. Mistä kumpuaa viha sosiaalihuollon palveluihin oikeutettuja kohtaan?

Lounavaara-Rintala, Vuornos ja Wahlbeck näyttävät toimivan edelleen. He toimivat kouluttajina. Lastensuojelua käyttävät perheet -julkaisun voimakas viestintä ja vihapuhe huomioiden on mahdollista ja todennäköistäkin, että vihapuhe leviää edelleenkin.

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä säännös velvoittaa käynnistämään tutkinnan, levitetäänkö vihapuhetta ja missä laajudessa. Tutkinnan käynnistäminen olisi hyvä alku myös ideologisen korruption vastaiselle toiminnalle ja lastensuojelun ideologian avaamiselle laajemminkin, koska nämä henkilöt kouluttavat lasten ja perheiden kanssa toimivia tahoja.

Vakavaraisen SOS -lapsikyläsäätiön motiivit lienevät täysin selvät. Mainoksessa ovat vastakkain Suomen kansa ja vakavaraisen säätiön kansaa väheksyvä sanoma, oman taloudellisen edun tavoittelu. Tehokkainen tapa lopettaa tällainen toiminta on palvelujen ostamisen lopettaminen sekä kaikkien hankkeiden rahoittamisen lopettaminen.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.