Lastensuojelun rakenteet avattava

Olin 17.11. eduskuntatalon portailla puhumassa. Kadotetut lapset -työryhmä järjesti mielenilmauksen lastensuojelutoimissa menehtyneiden muistoksi. Tässä puheeni pitempi versio.

Suomen valtio pyytää anteeksi vuonna 2016

Miltei päivälleen viisi vuotta sitten Finlandiatalolla Suomen valtio pyysi anteeksi sijaishuollossa kaltoin kohdelluilta. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä selvityksessä haastateltiin ihmisiä, jotka olivat olleet vuosina 1937-1983 huostassa ja sijoitettuina lastensuojelulaitoksiin. Selvitys toteutettiin yliopistotutkimuksena.

Tutkimus paljasti vakavia epäkohtia sijoitettujen lasten kohtelusta:

”Selvitys osoittaa, että kaikissa sijaishuollon eri muodoissa tapahtui kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Monet haastateltavat kertovat, kuinka heidän vanhempiaan on mustamaalattu sijoituspaikassa. Yhteyttä biologiseen perheeseen ei ole välttämättä saanut pitää tai siihen ei ole kannustettu.

Sijaishuoltoa koskevien aikalaisaineistojen kuten alan ammattilehtien mukaan osa erityisesti rakenteellisista ongelmista on ollut ainakin jollain tasolla viranomaisten tiedossa(Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983, STM 2016:22, s. 9).

Hiljaisuus jatkuu

Filnadiatalon tilaisuudessa Suomen valtio lupasi, että hiljaisuus päättyy, asioista ei enää vaieta. Hiljaisuus on jatkunut entistä tiukempana. Suomen valtio ei ole ryhtynyt rakenteita korjaaviin toimiin. Sijoitetut lapset kertovat huomattavan usein väkivallasta.

Tuoreen Suomen lastensuojelua koskevan tutkimuksen mukaan sijoitettujen lasten tilanne oli kaikilla tutkituilla hyvinvoinnin ja terveyden mittareilla muuta väestöä huonompi myös verrattuna sisaruksiin, joita ei ollut sijoitettu. Tutkimuksessa tarkasteltiin mielenterveysongelmia, sosiaalista ja taloudellista osattomuutta, väkivallan uhriksi joutumista, rikollisuutta, itsetuhoisuutta sekä kuolleisuutta. Helsingin, Itä-Suomen ja Oxfordin yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa seurattiin kaikkia Suomessa vuosina 1986–2000 syntyneitä lapsia, joita on yhteensä noin 890 000. Heistä kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna noin 30 000 lasta ja nuorta.

Kukaan ei tiedä

Valtio ei ole tilastoinut huostaanottojen syitä. Toimiva lastensuojelu -raportin mukaan kukaan Suomessa ei tiedä ovatko lastensuojelutoimien kohteina oikeat lapset, miksi heidät sijoitettiin, missä olosuhteissa he elävät ja miten lastensuojelun toimet ovat heihin vaikuttaneet (STM, 2013). Kukaan ei tiedä, mistä syystä pikku kaupungin verran lapsia on siirretty pois kodeistaan (yli 19 000).

Maailman onnellisin maa järkyttää joka toinen tunti jonkun lapsen ja tämän lähiyhteisön elämän siirtämällä lapsen sijaishuoltoon. Suomi maksaa miljardi euroa sijaishuollon yrittäjille lasten huonosta ja väkivaltaisesta kohtelusta, eristämisestä, vieraannuttamisesta, aivopesusta, pakkolääkitsemisestä psyykelääkkein jne. Lapsia altistetaan sijaishuollossa päihteille.

K & T -tapaus

Vuonna 2001 Helsingin yliopistolla pidettiin seminaari, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli antanut Suomelle langettavan tuomion K & T -tapauksessa. Oli paljastunut vakavia epäkohtia maamme lastensuojelun toimintatavoissa. Vastasyntynyt vauva oli viety äidiltään suoraan synnytyssalista sijoitukseen. Tuomiossa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei vastasyntynyt saanut edes ensimmäistä maitotilkkaansa omalta äidiltään.

Lastensuojelulain kokonaisuudistus ja uusi lastensuojelulaki 1.1.2008

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu K & T -tapauksessa ei johtanut laajamittaiseen lastensuojelussa toimivien sosiaalityöntekijöiden ammatillisen osaamisen parantamiseen eikä avoimeen keskusteluun lastensuojelun rakenteissa olevista ongelmista. Sosiaali- ja terveysministeriössä alettiin valmistella lastensuojelulain kokonaisuudistusta. Työryhmän puheenjohtaja vakuutti, että nyt alkaa koko kylä kasvattaa, syntyy jotain yhteisöllisyyttä. Ministeri vakuutti, että varhainen puuttuminen auttaa ja huostaanotot vähenevät.

Ei alkanut koko kylä kasvattaa. Syntyi ennennäkemätön kaaos, ilmiantojärjestelmä. Syntyi ennennäkemätön lapsiliiketoiminnan nousu.

Huolimalli vauhdittaa liiketoimintaa

THL:n tutkijoiden 1990 -luvun lopulla keksimä huoliseulonta on tukenut hienosti sijaishuollon liiketoimintaa. Lastensuojelujärjestöt ja muut sijaishuollon toimijat ymmärsivät tilaisuutensa tulleen: varhaisen puuttumisen mekanismiin kuuluu, että sosiaalityöntekijä saa käyttää subjektiivista mutua virkatyössään.

Ns. väärät positiiviset löydökset lisääntyivät. Tämä tarkoittaa, että mututuntumalla ja huolipuheella saadaan aikaan tarpeetonta, perusteetonta, lasta sekä perhettä vahingoittavaa perhe-elämään puuttumista.

Valtiontalouden tarkastuskertomus, lastensuojelu 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti toi vuonna 2012 esille, että lastenpsykiatrit tekevät sijoitustilauksia. Sairaanhoitopiirien lastenpsykiatrian työkäytännöt alkoivat paljastua, huostaanottojen juurisyyt. Autismin kirjon lapset, terveyspalveluja tarvitsevat lapset, muodostavat ehtymättömän materiaalin sijaishuollon tarpeisiin.

Hallinnon rapautuminen

Sijaishuollon palveluntuottajat, joilla on välitön taloudellinen intressi lasten huostaanottojen määrään lisäämiseen, ovat 2000 -luvun kuluessa tehneet itse itsestään asiantuntijoita.

Lastensuojelujärjestöt ja muut sijaishuollon palveluntuottajat mallintavat lastensuojelutyötä ja kouluttavat lastensuojelun virkamiehiä oman arvomaailmansa ja ideologiansa mukaisesti. Tilanne on kääntynyt päälaelleen: palveluja tuottava taho saa määritellä, mitä palveluja kunnan tulee hankkia. Tuotteet ovat sijaishuollon eduksi perheiden ja lasten arviointeja, ei perheiden tarvitsemaa tukea ja apua.

Sosiaalialan ideologia, joka ohittaa hallinnon oikeusperiatteet, lait ja ihmisoikeussopimukset on nähtävissä niin lastensuojelujutuissa kuin huoltoriidoissa. Viranomaisvieraannuttamista ei tunnusteta eikä tunnisteta.

Sijaishuollon mallintamassa lastensuojelutyössä huostaanotosta on tullut lähes pysyvä ilmiö, koska huostaanoton pysyvyys takaa sijaishuollon palveluntuottajille häiriöttömän liiketoiminnan. Peruspalvelut ovat heikentyneet. Sairaanhoitopiirien lastenpsykiatrian toimintakäytäntöjä ei ole korjattu, vaikka ongelma on huostaanottojen juurisyy. Lastenpsykiatrit tekevät edelleenkin terveyspalveluja tarvitsevista lastensuojelun asiakaslapsista sijoitustilauksia (Valtiontalouden tarkastusvirasto, lastensuojelu 2012). Tällä työtavalla sijaishuoltoon ajautuu jatkuvasti mm. autismin kirjon lapsia. Rakenteellinen vinouma toimii näin sijaishuollon palveluntuottajien hyväksi.

Hyvä veli / sisar

Lastensuojelujärjestöt ja sijaishuollon palveluntuottajat ovat verkostoituneet yhteiskuntaan laajasti hankkeisiin, työryhmiin, lainvalmisteluun, strategioihin, hallinto-oikeuteen jne. 2000 -luvun kehitystä on arvioitu Oikeuskanslerin ratkaisuissa (21.10.2021 OKV/292/10/2020, OKV/292/10/2020-OKV-5):

Aluehallintovirastojen antamista selvityksistä ilmeni runsaasti tapauksia, joissa yksityisten palvelutuottajien palveluksessa olevat työntekijät ovat tehneet muun muassa palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmien laadintaa, päätösten valmistelua ja työparityöskentelyä tai nämä työntekijät ovat työskennelleet tosiasiallisesti lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Lisäksi kunnat ovat hankkineet palvelukseensa sosiaalityöntekijöitä lainvastaisin järjestelyin. Selvityksen mukaan kuntayhtymän viranhaltijoiden ja yksityisen palveluntuottajan välisessä erittäin kiinteässä yhteistyössä palveluntuottajan ja viranomaisen roolit näyttävät toisinaan hämärtyvän.… Päätösvalta esimerkiksi sijoituspaikan valinnassa saattaa liukua viranomaiselta palveluntuottajalle. Kyse ei ole vain hyvästä hallinnosta ja viranomaistoiminnan integriteetistä. Epäterveet asetelmat vaarantavat myös sen, miten sosiaalihuollon asiakkaat saavat heille kuuluvat palveluita.

Vetoomus

Kadotetut lapset -työryhmä on vaatinut vuonna 2019 ja vuonna 2020 sekä tänä vuonna sijaishuollon nykytilan puolueettoman selvityksen käynnistämistä, koska vain kuulemalla sijoitetut lapset ja heidän läheisensä voidaan rakenteellinen vääristymä avata ja korjata sekä väkivalta ja huono kohtelu lopettaa. Lapset tulee palauttaa vanhemmilleen tai läheisilleen aina, kun se on mahdollista.

Tulevaisuuden lastensuojelu tukee lasta ja perhettä huomioiden läheiset lapsen voimavarana. Sijaishuollon puolueeton nykytilaselvitys tulisi käynnistää pikaisesti, jotta lastensuojelutragediat eivät enää toistuisi.

Kuolema koskettaa

On syntynyt viiltävä ristiriita. Hyvinvointia tuottamaan tarkoitetut palvelut tuottavat pahoinvointia. Joka toinen viikko joku lapsi tekee itsemurhan. Joskus sijoitettu lapsi hirttää itsensä eristyshuoneen ovenkahvaan tai patteriin, päättää päivänsä lääkkeille, joskus itsetuhoisuus ilmenee päihdehakuisena käytöksenä. Joskus koko perhe tuhoutuu.

Helmi ja Heidi jäävät elämään Suomen historian tragediana.

Syntyi ymmärrys siitä, ettei lapsiamme pidä antaa voiton maksimointiin keskittyville palveluntuottajille, vaan heidän omia perheitä pitää tukea. Aikalaisasiakirjoihin kirjoitettiin, että perhehoitajajärjestelmä purettiin ja tuki ohjattiin perheille. Lapsiperheköyhyys väheni, koska perhehoitajien korvaukset ohjautuivat oikeaan kohteeseen, lapsen omalle perheelle. Laitoksia suljettiin lapsille vahingollisina. Lapsia alettiin palauttaa takaisin läheisilleen. Isovanhemmat otettiin mukaan lasten asioihin. Terveyspalveluja tarvitsevat saivat asianmukaisen hoidon. Lopetettiin vanhempien syyllistäminen ja myös autismin kirjon lapset saivat asua kotonaan, koska tuki saatiin kotiin ja kouluihin. Opettajat lopettivat lasten ilmiantamisen lastensuojeluun ja ryhtyivät jälleen toimimaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Lasten aivopesu, vieraannuttaminen, kirjattiin rikoslakiin rangaistavana tekona.

Heidin ja Helmin ansiosta ryhtyi rohkeus puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Heidin ja Helmin ansiosta aikalaiskirjoihin kirjoitettiin, että heidän kuolemansa avasi ihmisten silmät.

Aikalaisasiakirjoihin ei tällä kertaa kirjoitettukaan, että menehtyneen lapsen asiassa kyse on viranomaisten välisen tiedonkulun ongelmista, sosiaalityöntekijöiden uupumuksesta, sosiaalityöntekijöiden liian pienestä määrästä, valvonnan puutteesta. Ei enää puhuttu sanaakaan resursseista. Ruvettiin purkamaan korruptoitunutta järjestelmää.

Helmin ja Heidin rohkeat äidit ovat halunneet kertoa lastensa tarinan, jotta joku muu pelastuisi.

Ja tapahtuisi muutos. Kiitos äideille.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.