Pelastakaa lapset palkitsee virkamiehiä

Savon Sanomien toimittaja on tehnyt jutun Kuopion virkamiesten palkinnonjakotilaisuudesta. Samalla toimittaja avaa lastensuojelun sidonnaisuuksia. Kuopion Pelastakaa Lapset ry on palkinnut Kuopion lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijöitä.

Savon Sanomien journalistinen ote

Virkamiesten palkitsemistilaisuudesta tiedottaminen ja sen julkiseksi tekeminen on epätavallista. Virkamiesten palkitsemistilaisuuksista ei yleensä tehdä mediaan juttuja. Mediaan nämä tapahtumat päätyvät vasta siinä vaiheessa, kun virkamiehen palkitseminen on johtanut lahjusjuttuna poliisitutkintaan tai käräjätuvassa luettuun syytteeseen.

Tekisiköhän Savon Sanomien toimittaja jutun tilaisuudesta, jossa savolainen rakennusliike jakaa palkintoja kuopiolaisille kaavoittajille ja rakennusluvan myöntäjille?

Kuntaliiton ohjeistus

Kuntaliitto on julkaissut ohjeen vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista. Ohjeistus on tarpeen, koska kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti. Tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin.

Ohjeessa todetaan, että julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Viranhaltijan on vältettävä menettelyä, joka voi heikentää luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Oikeuskansleri on kehottanut vieraanvaraisuuden tarjoamisen tilanteissa jokaista kysymään itseltään:

Miksi minulle tarjotaan tällainen etuus?

Millaisista motiiveista otan etuuden vastaan?

Miltä asia näyttäisi julkisuudessa?

Kunnan henkilöstöön kuuluvalla ja luottamushenkilöllä on aina oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä hänelle osoitetusta lahjasta tai muusta etuudesta.

Mistä Pelastakaa lapset ry:n palkinnossa on kyse?

Kuopion lastensuojelulle annetun palkinnon nimi on Vuoden lapsellinen teko -diplomi. Diplomilla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla annetaan jokin arvo tms., kunniakirja.

Pelastakaa lapset ry:n tiedotteen mukaan diplomin tarkoituksena on toimia kunnianosoituksena henkilölle tai taholle, joka on teollaan tai toiminnallaan nostanut esille lapsen oikeuksia, lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta tai lapsia ja nuoria aidosti huomioivaa päätös- ja toimintakulttuuria kaupungissa.

Pohdintaa – miltä diplomi näyttää julkisuudessa?

Oikeuskanslerin ohjeiden mukaan pitäisi pohtia, miksi ja mistä syystä diplomi annetaan. Miltä asia näyttäisi julkisuudessa? Siis pohditaan asiaa.

Kenen etu?

Palkinnon antaja Pelastakaa lapset ry on ilmoituksensa mukaan sijaishuollon ja adoption erityisosaaja.

Yhdistys tarjoaa sijaishuollon ja lastensuojelun palveluja. Kunnat ostavat Pelastakaa lapset ry:n tuotteita. Yhdistys kaupittelee jopa sosiaalityöntekijöitä kunnan virkamiesten työpariksi.

Palkinnon antajan asema palveluntuottajana aiheuttaa ristiriitatilanteen. SOTKA -lastensuojelutilaston mukaan Kuopion lastensuojelu edustaa maan kärkiluokkaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä. Sijoitettujen lasten lukumäärä on tasaisesti kasvanut koko 2000 -luvun ollen yli maan keskiarvon, vuonna 2020 peräti 1,9 %. Vuonna 2001 lukumäärä oli 0,9 %.

Tietämättä, kuinka paljon virkamiehet käyttävät Pelastakaa lapset tuotteita, palveluja ja yhdistyksen välittämiä perhehoitajia, sijaishuollon palveluntuottajien näkökulmasta siis kuopiolaiset virkamiehet edustavat unelmien täyttymystä. Lapsimateriaalia on virrannut erinomaisella vauhdilla sijaishuoltoon.

2000 -luvun kehityksessä on koko maan kattavasti yksi riidaton asia. Sitä mukaa kuin lapsiperheiden palvelut ovat heikentyneet, lastensuojelujärjestöjen hyvinvointi on kasvanut. Pelastakaa lapset ry:n tuotot olivat vuonna 2002 7,8 milj. euroa ja vuonna 2020 yhdistyksen antaman tiedon mukaan ennätyksellinen eli 42,3 milj. euroa. Yhteiskunnan tuilla ja kerjäämällä saadut varat ovat virranneet myös työntekijöiden palkkoihin. Muutama vuosi sitten Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri, ex-kansanedustaja Hanna-Markkula-Kivisillan vuosiansiot olivat ministeritasoa, yli 100 000 euroa.

Tilastojen valossa Kuopion diplomi näyttäytyy ulos päin tätä taustaa vasten palkintona. Lapsimateriaalia tuottavat virkamiehet ovat riittävällä, ellei erinomaisella, volyymillä tuottaneet lapsimateriaalia sijaishuollon ja avohuollon markkinoille.

Ristiriitaa ei tietysti syntyisi, mikäli palkinnon antaja olisi täysin ulkopuolinen taho vailla mitään sidonnaisuuksia lastensuojeluun.

Tunnustus virkamiestaidoille

Kuopion lastensuojelun syvät, pitkäaikaiset ja rakenteelliset ongelmat ovat kaikille siellä asioiville tuttuja. Ylimmät valvontaviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan kuopiolaisiin työtapoihin. Kuten niin monessa muussakin kunnassa lastensuojelun ongelmat kiteytyvät puutteelliseen lainsäädännön ja perus- ja ihmisoikeuksien hallitsemiseen. Sosiaalityöntekijät soveltavat sosiaalialan teorioita, perinteinen psykoanalyytinen työtapa on voimissaan, vanhempia syyllistetään lastensa sairauksista, asiakirjoihin kirjoitetaan sosiaalityöntekijöiden mielenliikkeitä eikä faktoja jne. Ongelmat näyttävät vuosien mittaan kroonistuneen. Virkamiesten ja työnantajan välillä näyttää mediatietojen mukaan olevan eripuraa.

Tätä taustaa vasten Savon Sanomien uutinen lastensuojelun virkamiesten palkitsemisesta aiheuttaa hämmennystä ja ihmettelyä. Kuopion lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijät ovat yhdistyksen tiedotteen mukaan parantaneet lasten ja nuorten hyvinvointia Kuopiossa omalla työllään sekä pyrkineet voimavarojensa puitteissa korostamaan lasten ja perheiden osallisuutta omissa asioissaan.

Mikäli asiakastyytyväisyyskysely tehtäisiin, saattaisi arvio olla täysin toisenlainen.

Uskottavuusongelma

Savon Sanomien jutun mukaan diplomi luovutettiin Kuopion Pelastakaa Lapset ry:n syyskokouksessa Kuopion Perheentalolla. Kuopion lastensuojelun sosiaalityöntekijät Hankosalo, Pitkänen ja Pyykönen sekä perhetyöntekijä Valen olivat saapuneet paikalle edustamaan kaikkia lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja perhetyöntekijöitä palkitsemistilaisuudessa. Virkamiehet olivat siis lähteneet ihan paikan päälle yhdistyksen kokoukseen. Tilaisuuden tarjoilusta ei ole mainintaa, mutta oletettavasti ainakin kahvia on ollut tarjolla. Kuvassa näkyy, että kukkapuskia on jaettu virkamiehille.

Pelastakaa lasten tiedotteen mukaan virkamiehet ovat pelkäämättä kertoneet omassa työssään ja asiakkaidensa elämässä havaitsemistaan epäkohdista myös mediassa, koska eivät ole Pelastakaa Lapset ry:n mukaan onnistuneet vakuuttamaan asiansa tärkeydestä kaupungin johtavia viranhaltijoita.

Savon Sanomien arkistosta löytyy mielipidekirjoitus, jossa palkitut sosiaalityöntekijät ovat 6.1.2021 vaatineet lisää palkkaa ja lastensuojelun asiakasmitoitusta eli siis vähemmän töitä, lisää sosiaalityöntekijöitä ja enemmän palkkaa.

Onko siis kyse lainkaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin ajamisesta?

Yhdistyksen näkökulmasta asiaa arvioiden tietysti sosiaalityöntekijöiden lisääminen tulee lisäämään lapsia sijaishuollon ja avohuollon markkinoille.

Virkamiesten kukittamisen lopputulos

On hyvä, että Savon Sanomien toimittajakin on saanut kutsun palkinnonjakotilaisuuteen. Näin saamme lisää tietoa siitä, kuinka paikallistasolla toimitaan. Lapsiliiketoiminta käy vilkkaana. Onkohan muitakin tahoja, jotka järjestelevät virkamiehille palkintoja? Jospa kuopiolaisen yhä syvenevän lastensuojelukriisin taustalla onkin liian tiivis seurustelu yksityisten toimijoiden kanssa?

Nyt odotamme, että lastensuojelun virkamiehet jääväävät itsensä perheiden asioista. Ei ole mitenkään uskottavaa, että virkamiehet kykenisivät puolueettomaan toimintaan sen jälkeen, kun ovat sallineet tulla kukitetuiksi yhdistyksen kokouksessa.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.